Een goed begin

De Bijbel vertelt ons dat God de hemel en de aarde geschapen (uit niets gemaakt) heeft: zon, maan, sterren, de aarde, bomen, planten, vogels, vissen en tenslotte, als kroon op de schepping, de mens. Het doel van de schepping is de verheerlijking van God. Alles was in harmonie met elkaar: dieren en mensen onderling én de mens met God (Genesis 1-2).

Ongehoorzaamheid

De eerste mensen, Adam en Eva, luisterden echter naar de duivel en waren God ongehoorzaam. Door deze zonde kwam er een grote scheiding tussen God en de mensen. Verdriet, moeiten, ellende en zelfs de dood kwamen in de wereld. De mens moet sterven als straf op de zonde (Genesis 3). Niet alleen Adam en Eva, maar ook alle mensen die na hen geboren zijn, hebben van zichzelf een verkeerd en zondig bestaan. Daarom verdienen we allemaal dezelfde straf: de dood. Maar…

Onverdiende liefde

…gelukkig eindigt de Bijbel hier niet mee. God heeft in Zijn oneindige liefde gezorgd voor een mogelijkheid om gered te worden, namelijk Jezus Christus. Dit is Gods eigen Zoon, die God naar de aarde heeft willen sturen om voor zondige mensen de relatie met Hem te herstellen. In de Bijbel staat: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe” (Johannes 3:16).

Redding door Jezus

Hoe kan Jezus Christus nu onze Redder zijn? Dit kan uit genade en door geloof in Hem. Hij wilde in de plaats van de zondaren de straf dragen. Hij heeft geleden en is aan het kruis gestorven. Hij heeft daarmee de schuld volkomen betaald die ieder mens bij God heeft gemaakt. Christus is ook weer opgestaan uit de dood. Hij is naar de hemel gegaan en zorgt daar voor ons. Wie in de Heere Jezus gelooft, wordt niet meer gestraft om zijn zonden. Dat noemen we ‘de verzoening met God’. Dat is het grootste wonder dat er bestaat. En God gaat nog steeds door met het redden van mensen.

Een nieuw leven

Maar als het aan onszelf ligt, willen we liever zonder God doorleven dan gered worden. Het is nodig dat we dit leren inzien. Dit doet de Heilige Geest.   Dan zullen we aan God om verzoening vragen. Die verzoening geeft Hij door het geloof in de Heere Jezus en Zijn offer. Wij willen dan naar Hem luisteren. Het oude zondige leven maakt dan plaats voor een nieuw leven in God. Het nieuwe leven betekent hoop en vertrouwen op God en tegelijkertijd is het een strijden tegen de zonden. Het nieuwe leven zal nooit meer eindigen. De gelovigen zullen wel een keer sterven, maar na hun sterven zullen zij eeuwig God loven en prijzen in de hemel. Zonde, verdriet en ellende zijn dan voorgoed voorbij.

ook voor u!

Het geloven in de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, is dus belangrijk voor iedereen! Het is een kwestie van leven of dood, van gered worden of verloren gaan. Daarom staat in de Bijbel: “Zoekt de HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is. De goddeloze moet zijn weg verlaten en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij moet zich bekeren tot de HEERE; zo zal Hij zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldig” (Jesaja 55: 6-7). Er is nog nooit iemand geweest die van dit geloof spijt van heeft gekregen!

Meer weten?

Over al het bovenstaande kunt u meer lezen in de Bijbel. Heeft u geen Bijbel?

U kunt gratis een Bijbel aanvragen bij G.M. Gerritsen (telefoonnummer (0320( 750 555). We hebben ook Bijbels in andere talen.